Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Duetto Rent

1 Uitleg van begrippen

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1  Voertuig: motorrijtuig, in de zin van automobiel, camper, transportbus of
bromscooter, zijnde het object van de huurovereenkomst. DUETTO RENT verhuurt uitsluitend oudere voertuigen, zogeheten ‘young-/ oldtimers’, voor recreatief gebruik. De voertuigen van DUETTO RENT worden goed onderhouden en verkeren – zeker gezien de leeftijd – in prima staat. De voertuigen voldoen aan de geldende technische eisen, maar wijken qua comfort en rij eigenschappen af van hetgeen gangbaar is bij moderne voertuigen en het verkeer in de huidige tijd.
1.2  Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de huurovereenkomst aangaat.
1.3  DUETTO RENT B.V. die – vertegenwoordigd door haar bestuurders of medewerkers – als verhuurder met de huurder de overeenkomst aangaat.
1.4  Bestuurder: de feitelijke bestuurder van het voertuig.
1.5  Schade: de schade die DUETTO RENT direct of indirect lijdt ten gevolge van
beschadiging of vermissing van het voertuig of van toebehoren of onderdelen daarvan. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van herstel of vervanging van het voertuig en de daaruit voortvloeiende derving van huurinkomsten; met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor DUETTO RENT (kentekenhouder), of de aansprakelijkheidsverzekeraar van de auto aansprakelijk is.
1.6  Bedragen: de in deze tekst genoemde bedragen, die telkens inclusief eventuele BTW zijn.
1.7  Huurovereenkomst: de schriftelijke overeenkomst met inbegrip van de onderhavige voorwaarden, die zowel door de huurder als DUETTO RENT is ondertekend. In de huurovereenkomst wordt vastgesteld welk(e) voertuig(en) de huurder huurt en gedurende welke periode, verder aangeduid als de huurperiode. Tevens wordt het factuurbedrag vermeld. Bij ondertekening teken je er ook voor dat de algemene voorwaarden zijn gelezen op onze site www. duettorent.nl
1.8  Afhaallocatie: plaats waar vanuit het voertuig wordt verhuurd en (tenzij anders afgesproken) ook weer wordt teruggebracht.
1.9  Brandstof: Huurder is verplicht de geschikte brandstof/ Benzine Euro 98 te tanken.

2 Reserveren en annuleren

2.1  Een schriftelijke offerte van DUETTO RENT geldt als aanbod en reservering gedurende de periode waarbinnen de huurder deze dient te hebben geaccepteerd.
2.2  De huurovereenkomst komt eerst tot stand op het moment dat DUETTO RENT een bevestiging van akkoord door de huurder heeft ontvangen. De huurder kan schriftelijk bevestigen of per e-mail. De huurovereenkomst komt definitief tot stand na ontvangst van het totale huurbedrag.
2.3  Door de in lid 2 bedoelde bevestiging gaat de huurder tevens akkoord met de toepasselijkheid van de onderhavige Algemene Voorwaarden welke kunnen worden doorgelezen op www.duettorent.nl.
2.4  Eventuele aanpassingen nadien zijn in overleg mogelijk, doch laten alle overige condities nadrukkelijk in stand.
2.5  Een annulering is enkel mogelijk indien er bij reservering gebruik werd gemaakt van de toeslag flexibele huur. Zie punt 2.8.
2.6  DUETTO RENT is gerechtigd om de huurovereenkomst te annuleren indien er zich situatie(s) voordoen buiten de invloedssfeer van DUETTO RENT die beschikbaarstelling van het voertuig verhinderen. De huurder heeft in dat geval recht op geld terug maar kan geen aanspraak op schadevergoeding laten gelden.
2.7  Huurder is verplicht zich voor vertrek met het voertuig te legitimeren en een kopie van zijn rijbewijs achter te laten. Indien er meerdere chauffeurs zijn moeten deze allen het rijbewijs laten zien voor aanvang huur. ID/ Rijbewijzen bij voorkeur bij reservatie mailen naar info@duettorent.nl
2.8  Flexibel Huren: Voor 15 procent toeslag kan je flexibel huren. Je kunt dan de gereserveerde datum annuleren bij slecht weer, of ziekte of andere ongemakken tot 48 uur van voor de aanvang huurperiode en binnen de 1 jaar een nieuwe datum afspreken, op basis van beschikbaarheid. De toeslag flexibele huur zal in geen geval worden terug gestort. (ook niet wanneer u van deze formule geen gebruik hoefde te maken)
2.9  Verhuur kan enkel plaatsvinden na storting van de borg, een bedrag van €500,- (€1.000,- voor verhuur in Italië). De borg dient minstens 7 dagen voor aanvang van de verhuur op rekening van DuettoRent met rekeningnummer NL83 INGB 0007 6900 44 te staan. Gebruik de vermelding borg kleur Spider en huurperiode.

3 Betaling

3.1   Het volledige huurbedrag moet worden voldaan na ontvangst van de factuur. Pas na ontvangst van de volledige betaling is de reservatie definitief.
3.2  Het definitief verschuldigd bedrag kan afwijken van het factuurbedrag, afhankelijk van aanvullende afspraken en bijkomende kosten ten gevolge van schade, brandstoftekort. Indien het voertuig te laat wordt ingeleverd, kan DUETTO RENT de huur voor een extra dag in rekening brengen. Het eventuele meerbedrag zal in mindering worden gebracht met de betaalde borg.
3.3  DUETTO RENT heeft in geval van niet tijdige betaling het recht om de huurovereenkomst te ontbinden. De betalingsverplichting van de huurder blijft dan in stand.
3.4  In geval van niet tijdige betaling komen de incassokosten en eventuele gerechtelijke kosten voor rekening van de huurder. Deze incassokosten worden berekend op basis van het rapport Voorwerk II en worden vermeerderd met de registratiekosten ad 25,- euro.
3.5  De borg van €500,- (€1.000,- voor verhuur in Italië) dient minstens 7 dagen voor aanvang verhuur op rekening te zijn gestort van DuettoRent, na verhuur zal binnen de week de borg worden teruggestort, al dan niet min het afhouden van gemaakte kosten. .
3.6   Verhuur zal in geen geval plaatsvinden zonder de betaling van het gehele huurbedrag en het overmaken van de borg.

4 Kosten verbonden aan gebruik van het voertuig

4.1  Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, bijvoorbeeld brandstof, tolgelden en parkeergelden voor rekening van de huurder, tenzij anders afgesproken.
4.2  Na afloop van de huurperiode dient het voertuig met een volle tank benzine (Euro 95) te worden ingeleverd, tenzij anders afgesproken.
4.3  Voor het aftanken van een voertuig is de huurder €15,- handelingskosten verschuldigd, vermeerderd met de kosten die DUETTO RENT heeft gemaakt voor de getankte brandstof. Indien de auto niet is volgetankt bij terugkomst brengen we dit bedrag in mindering van de borg.
4.4  Indien er in de auto gerookt is, zal er 50 euro extra worden in rekening gebracht.
4.5  Te laat inleveren: Bij te laat inleveren zonder overleg van de auto zal een volledige dagtarief in rekening worden gebracht.
4.6  Extra polijsten van de auto/ hoogglans, kan op aanvraag worden uitgevoerd tegen een tarief van 125 euro incl. BTW. (voorbeeld voor fotoshoot of bruiloft)

5 Gebruik van het voertuig

5.1  Huurder is er zich van bewust dat het voertuig een klassieker betreft met alle charmes, maar ook met de beperkingen en de ongemakken van dien. Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan. Let erop dat met name rijden te Italie een andere rijstil zal verwachten, dit door de vele steile hellingen en smalle straatjes. Let erop dat u de auto steeds vlak parkeert (parkeren op een schuine helling kan ervoor zorgen dat de auto nadien niet meer vlot zal starten)
5.2  Huurder realiseert zich dat het voertuig wat betreft snelheid en eigenschappen minder geschikt is voor gebruik op de autosnelweg. Partijen staat een recreatief gebruik voor ogen en huurder is gehouden om waar mogelijk gebruik te maken van de secundaire routes. In geval van pech op de autosnelweg zijn de mogelijkheden van DUETTO RENT tot repatriëring in eigen beheer beperkt. Indien een derde partij wordt ingeschakeld om het voertuig af te slepen of te bergen komen de hiermee gemoeide kosten voor rekening van de huurder, tenzij gezien de omstandigheden van huurder in redelijkheid niet kon worden gevergd om een andere route dan de autosnelweg te kiezen.
5.3  Hoofdhuurder is verplicht erop toe te zien dat de verplichtingen en verboden van deze algemene voorwaarden door bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig worden nageleefd. Huurder is aansprakelijk voor alle gevolgen van gedragingen van gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.
5.4  Huurder is ervoor verantwoordelijk dat alle bestuurders beschikken over de bevoegdheid en de gesteldheid die voor het besturen van het voertuig is vereist. Hoofdhuurder blijft altijd eindverantwoordelijk. Een extra bestuurder mag en is kosteloos na overhandigen van een kopie van het rijbewijs, doch onder verantwoordelijkheid van de hoofdbestuurder.
5.5  Personen dienen ten minste een jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs om het voertuig te mogen besturen, en leeftijd van 21 jaar te hebben bereikt voor de aanvang van de huurperiode.
5.6  Huurder dient ingeval van meerijdende kinderen te zorgen voor een degelijk kinderzitje. Een kind neemt in elk geval wél één beschikbare plaats in het voertuig in. Let op: regels hieromtrent zijn anders in IT dan in NL.
5.7  DUETTO RENT geeft voor vertrek een instructie indien door de klant gewenst.
5.8  DUETTO RENT is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de huurder.
5.9  Het is huurders niet anders dan met toestemming van DUETTO RENT toegestaan het voertuig door te verhuren aan derden.
5.10  Het is de huurder ten strengste verboden in het voertuig te roken. Indien er toch gerookt is in de auto zal een boete van 50 euro in rekening worden gebracht, al dan niet verhoogd met de kosten voor aangebrachte schade, extra schoonmaakkosten.
5.11  De huurder is toegestaan huisdieren in het voertuig te vervoeren, mits er logische voorzorgsmaatregelen worden genomen om eventuele beschadiging aan het voertuig te voorkomen.
5.12  Huurder dient bij langer dan 2 dag alle vloeistoffen en de bandenspanning op het vereiste niveau te (laten) houden en controleert met regelmaat het oliepeil.
5.13  Huurder dient voor het voertuig geschikte brandstof te tanken (Euro 95).
5.14  DUETTO RENT behoudt te allen tijde het recht om in geval van strijd met voorgaande bepalingen, het voertuig in te vorderen en/ of een of meer bestuurders verder gebruik te ontzeggen.
5.15  De huur is zonder kilometer beperking.
5.16  De huur is altijd inclusief schoonmaak (tenzij er gerookt is in de auto en/ of extreme bevuiling te zien is, komt er een toeslag van 50 euro extra).
5.17  Bij het parkeren van het voertuig dient deze altijd te worden afgesloten, het dak te worden gesloten en geparkeerd worden op een vlakke ondergrond cq. niet op een helling.
5.18  Deelname aan een puzzelrit of rally is uitsluitend toegestaan na schriftelijk akkoord van DUETTO RENT. Stickers van deelname, sponsoring e.d. moeten voor het inleveren volledig verwijdert worden, alsmede alle lijmresten. Indien het voertuig wordt ingeleverd met stickers of lijmresten wordt er 50 euro in rekening gebracht. Dit zal in vermindering worden gebracht op de borg. Indien er lakschade is ontstaan door de aangebrachte stickers dan brengen we tevens deze kosten in rekening (275 euro per lakdeel ex. btw). Tevens brengen we na een deelname aan een puzzelrit of rally altijd 50 euro schoonmaakkosten in rekening.

6 Eigen risico

6.1  De huurder gaat akkoord met het geldende eigen risico. Standaard is het eigen risico €850,- per ongeval. Dit eigen risico is tegen een afkoopsom van 15 euro per dag te verlagen naar een bedrag van 450 euro eigen bijdrage.
6.2  Het eigen risico houdt in dat schades aan het voertuig, andere objecten en letselschade bij derden, die zijn ontstaan tijdens de huurperiode kunnen worden verhaald bij de huurder tot het maximum van het overeengekomen eigen risico bedrag.
6.3  Het eigen risico voor de huurder is een brengschuld. In geval van schade is de huurder onmiddellijk het volledige bedrag van het eigen risico, na aftrek van de eventueel betaalde borg, te voldoen.
6.4  DUETTO RENT houdt zich hiermee het recht voor om tot één jaar na aanvang van de huurperiode onvoorziene kosten die direct zijn veroorzaakt door de huurder in rekening te brengen.
6.5  Het eigen risico is de maximale aansprakelijkheid van de huurder voor schade per schadegeval, tenzij het voertuig niet is gebruikt overeenkomstig met deze algemene voorwaarden, het toepasselijk recht of er sprake is van nalatigheid.
6.6  De eigen bijdrage bij diefstal van het voertuig is 2.500,- euro en is niet af te kopen.

7 In geval van schade

7.1  Huurder is verplicht het voertuig in te leveren bij de afhaallocatie in dezelfde staat als bij vertrek, uiterlijk op de dag en het tijdstip zoals afgesproken in de huurovereenkomst.
7.2  De huurder is aansprakelijk voor schade aan het voertuig ontstaan vanaf aanvang van de huurperiode tot het moment dat DUETTO RENT het voertuig in ontvangst heeft genomen. Dit geldt ook als het voertuig op het moment van enige gebeurtenis niet door de huurder wordt bestuurd of beheerd. Wanneer men na goedkeuring van DUETTO RENT de auto achterlaat op een afgesproken plaats zonder dat er een medewerker van DUETTO RENT aanwzig is ( inleveren sleutels via sleutelskluis ) dan gelden de camerabeelden bij eventuele discussie.
7.3  Indien de huurder het vermoeden heeft dat er iets aan het voertuig mankeert dient de huurder onmiddellijk contact op te nemen met DUETTO RENT. (Telefoonnummer: +31(0)624202627) en/of via een nummer zoals met DUETTO RENT schriftelijk afgesproken
7.4  Indien een door DUETTO RENT afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan DUETTO RENT of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de huurder onverlet.
7.5  DUETTO RENT heeft een degelijke inzittendenverzekering. Indien een gebruiker tijdens het gebruik van het voertuig schade of letsel oploopt heeft de huurder het recht aanspraak te doen op deze verzekering.
7.6  Het is de huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken in geval van schade of een gebrek aan het voertuig als dit kan leiden tot verergering hiervan of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
7.7  In geval van schade of enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is de huurder verplicht: DUETTO RENT onmiddellijk telefonisch op de hoogte te stellen. De instructies van DUETTO RENT op te volgen. Gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan DUETTO RENT of diens verzekeraar te verstrekken. Binnen 24 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifte-formulier aan DUETTO RENT te overleggen. DUETTO RENT en door DUETTO RENT aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of als verweer tegen aanspraken van derden.

8 Kosten van reparaties en schade

8.1  In geval van een defect aan het voertuig is de huurder verplicht DUETTO RENT onmiddellijk telefonisch op de hoogte te stellen.
8.2  De kosten van reparatiewerkzaamheden die tijdens de huurperiode noodzakelijk worden om veilig verder te kunnen rijden komen voor rekening van DUETTO RENT. DUETTO RENT dient altijd toestemming te geven alvorens een reparatie plaatsvindt.
8.3  De kosten die zijn gemoeid met reiniging van het voertuig als gevolg van roken en andere vervuiling worden op de huurder verhaald.
8.4  De kosten van de door de huurder betaalde reparatiewerkzaamheden worden door DUETTO RENT tegen overlegging van een gespecificeerde nota en een deugdelijk bewijs van betaling vergoed.
(Na schriftelijk akkoord per mail)
8.5  Defect aan het voertuig ontstaan door ondeugdelijk gebruik van het voertuig worden door DUETTO RENT behandeld als schade.
8.6  Indien de huurder aansprakelijk is voor de kosten van de reparatie van het voertuig worden de kosten in rekening gebracht op basis van een offerte uitgebracht door een door DUETTO RENT gekozen leverancier, garage, schadehersteller of anderszins.
8.7  De schade ten gevolge van de onmogelijkheid het voertuig te verhuren, is bepaald op het aantal dagen vermenigvuldigd met de huurprijs per dag.
8.8  Ingeval de schade niet eenvoudig of snel kan worden gerepareerd, spant DUETTO RENT zich in om een vervangend voertuig beschikbaar te stellen. Blijkt dit in redelijkheid niet mogelijk, geldt de coulanceregeling als hierna onder 9.2 is beschreven. Dit vervagend voertuig kan een ander type voertuig zijn, ook een niet cabrio model.
8.9  Wanneer er sprake is van kleinere lakschades zoals pitjes in de lak, beschadigingen aan de lak aangebracht tijdens de huurperiode al dan niet door toedoen van de huurder, zullen de herstel kosten in mindering worden gebracht van de borg. DUETTO RENT hanteert vaste strakke prijzen voor reparatie. ( 275 euro excl. BTW per beschadigde deel/ paneel ). Huurder doet voor vertrek een controlerondje aan het voertuig en kan onderaan het contract eventuele waarnemingen m.b.t. schades noteren. Verhuurder doet volledige en grondige controle van het voertuig bij het klaarmaken van het voertuig voor aanvang huurperiode.

9 In geval van pech

9.1  DUETTO RENT of een door haar ingeschakelde derde levert – zo nodig ter plaatse – technische assistentie, indien noodzakelijk.
9.2  Indien het voertuig tijdelijk onbruikbaar is, komt DUETTO RENT de huurder tegemoet als volgt: DUETTO RENT compenseert de huurder door een tegoedbon ter hoogte van het factuurbedrag ingeval de huurperiode een dag is.
Indien sprake is van een meerdaagse huurperiode stelt DUETTO RENT alles in het werk om de huurder binnen twee werkdagen te voorzien van vervangend vervoer. Vervangend voertuig kan een ander type auto zijn al dan niet een cabrio. De huurder ontvangt vanaf de derde werkdag totdat het voertuig is gerepareerd of de huurperiode is beëindigd een equivalente uitkering in natura in de vorm van een tegoedbon.
9.3  DUETTO RENT is verantwoordelijk voor de kosten van de repatriëring van het voertuig indien het voertuig niet gerepareerd kan worden voor het einde van de huurperiode.
9.4  Afsleep kosten van een niet door DUETTO RENT ingeschakeld bedrijf zijn voor rekening van de huurder.
9.5  Huurder zal in geval van pech of andere calamiteiten alle medewerking aan DUETTO RENT verlenen om ervoor te zorgen dat DUETTO RENT weer in het bezit van het voertuig komt.

10 Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen

10.1  Voor rekening van huurder tijdens het gebruik van het voertuig, alle sancties die van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur al aanwezig was. En bij vertrek op de huurovereenkomst zijn genoteerd of meteen na aanvang verhuur door de huurder telefonisch aan DUETTO RENT werden medegedeeld. (En er door DUETTO RENT akkoord is gegeven om de rit verder te zetten)
10.2  Door de autoriteiten aan DUETTO RENT in rekening gebrachte sancties kunnen tot 1 jaar na de verhuur in rekening worden gebracht bij de huurder. DUETTO RENT is gerechtigd hierbij €25 euro administratiekosten in rekening te brengen.
10.3  Tijdens het gebruik van het voertuig houdt de huurder zich aan de geldende wet en regelgeving van het land waar de huurder zich op dat moment bevindt. De huurder onthoudt zich met name van ongeoorloofde toegang tot zogeheten milieuzones. Let op: verkeersregels en de toegstande snelheden zijn in NL anders dan in IT!

11 Ontbinding van de huur

11.1  DUETTO RENT is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, als blijkt dat: De huurder een of meer van de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. Tijdens de huurperiode omstandigheden blijken die, als DUETTO RENT hiervan op de hoogte was geweest, de huurovereenkomst niet was aangegaan.
11.2  Ontbinding van de huur laat onverlet dat DUETTO RENT recht heeft op volledige vergoeding van kosten en schade voortvloeiend uit de omstandigheden.

12 (Buitenlandse) reizen, arrangementen en routes

12.1  DUETTO RENT is in beginsel geen touroperator (art. 7:500 BW) noch reisorganisator, maar kan op verzoek wel adviezen geven in het boeken van hotels, restaurants en meehelpen reisroutes uitzetten.
12.2  Bij voertuigen die door DUETTO RENT worden ingehuurd bij ander verhuurders gelden mogelijk andere Algemene Voorwaarden en een ander Eigen Risico.
12.3  Bij eventuele tekortkomingen, conflicten of andere onregelmatigheden in, bij of door derden als pensions, hotels, transportmaatschappijen of andere leveranciers die arrangementen van DUETTO RENT completeren of mogelijk maken zijn de algemene voorwaarden van deze organisaties van toepassing.
12.4  Indien met het voertuig een buitenlandse reis wordt ondernomen is de huurder zelf verantwoordelijk voor het in bezit zijn van de benodigde reisdocumenten.
12.5  De reisduur wordt in hele dagen vermeld. De dagen van vertrek en aankomst worden daarbij meegeteld ongeacht het tijdstip daarvan.
12.6.  Wanneer u van plan bent om de grens over te gaan (een ander land te betreden) dan moet u DUETTORENT daar van tevoren schriftelijk van op de hoogte stellen.

13 Aansprakelijkheid

13.1  DUETTO RENT is deugdelijk en adequaat verzekerd voor schade aan de voertuigen en inzittenden. In het onverhoopte geval van pech, komt DUETTO RENT haar huurder tegemoet als omschreven in artikel 9.
13.2  De aansprakelijkheid van DUETTO RENT is in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarop de verzekering van DUETTO RENT in het desbetreffende geval dekking biedt.
13.3  DUETTO RENT kan uitsluitend worden aangesproken in geval van een toerekenbare tekortkoming. De aansprakelijkheid is dan beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de huurovereenkomst.
13.4  Er is uitsluitend sprake van een toerekenbare tekortkoming van DUETTO RENT indien er bij de uitvoering van de overeenkomst geen sprake is van het genot dat van het verhuurde voertuig mag worden verwacht.
13.5  Iedere aansprakelijkheid van DUETTO RENT voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde vakantievreugde, kosten van overnachtingen en reiskosten is uitgesloten.
13.6  DUETTO RENT adviseert de huurder een reisverzekering af te sluiten voor onvoorziene kosten in geval van pech.

14 Toepasselijk recht en geschillen

14.1  Op iedere overeenkomst tussen DUETTO RENT en de huurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. DUETTO RENT is een in Nederland ingeschreven bedrijf.

Download File